Privacyverklaring Tekstbureau Letterhelden

Tekstbureau Letterhelden, gevestigd aan de Van Ostadestraat 89 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Tekstbureau Letterhelden:
Tekstbureau Letterhelden
Van Ostadestraat 89
1072 SR Amsterdam
https://letterhelden.nl/

Brigitte Buissink is de functionaris gegevensbescherming van Tekstbureau Letterhelden. Zij is te bereiken via brigitte@letterhelden.nl of 06 – 24680267

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tekstbureau Letterhelden verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • postadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tekstbureau Letterhelden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om uw factuur af te handelen;
  • om u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@letterhelden.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tekstbureau Letterhelden neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekstbureau Letterhelden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tekstbureau Letterhelden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn zal in
de regel gelijk zijn aan de duur van de relatie met de opdrachtgever en/of zolang nodig in om
te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht voor fiscale administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tekstbureau Letterhelden verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiegebruik

Tekstbureau Letterhelden gebruikt alleen technische cookies en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tekstbureau Letterhelden. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens; een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@letterhelden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens op website van Letterhelden (letterhelden.nl)? Dan kunt u een verzoek daartoe indienen door een e-mail te sturen naar info@letterhelden.nl. U ontvangt dan een e-mail met een bestand van de gegevens gekoppeld aan uw a-mailadres. U heeft ook de mogelijkheid die gegevens te laten anonimiseren of te laten verwijderen.

Tekstbureau Letterhelden wil u er daarnaast op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tekstbureau Letterhelden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@letterhelden.nl

Letterhelden - Tekst- & communicatie-experts Amsterdam